Missaun, Vizaun &  Valores

Vizaun

Asegura Soberania Ekonomia liu hosi atividade ekonomia komunitaria.

Alvu

Haberan no habelar negosiu ba familia hodi asegura familia ida negosiu ida, suku ida produtu ida.

Misaun

  1. Konsumu produtu lokalHaberan negosiu familia iha area produtivu.
  2. Promove parseria publika, privada no kooperativa hodi asegura kualidade produtu no merkadu.
  3. Hasae konsiensia komunidade hodi.

Valor