Previous Next

Membru MAEKOM Enkontru hodi Avalia Servisu

Hare nain: 531

Membru MAEKOM husi munisípiu 12, inklui Rejiaun Administrtiva Espesiál Oé-Cusse Ambeno liuhusi enkontru ohin hodi avalia servisu membru MAEKOM nian durante ezisténsia ba fulan-18 iha Timor-Leste.

Oportunidade hakiak nafatin loke ba komunidade no loron-ba-loron volume hakiak nain ne'ebé aumenta, nune'e membru sira deside atu investe tan "Estabelese Matadouru" iha tinan-ne'e hodi responde difikuldade membru sira kona-ba merkadoria.

Investimentu ba matadouru sei envolve membru MAEKOM hodi sai na'in ba industria ne'e.

Membru MAEKOM sei diskute ba loron daruak kona-ba harii Asosiasaun Hakiak Na'in Broiler Iha Timor-Leste, no rekomendasaun konseitu "Rekuperasaun Ekonomia Nasaun" ba Governu Timor-Leste.

Investimentu setór produtivu mak sei hadi'ak ekonomia povu no nasaun!

Imprimi