MAEKOM Partisipa iha Lansamentu Dahuluk ba Makina Fokit-Manu-Fulun iha DIT

MAEKOM Partisipa iha Lansamentu Dahuluk ba Makina Fokit-Manu-Fulun iha DIT

Hare nain: 354

MAEKOM Partisipa iha Lansamentu dahuluk ba Mákina Fokit Manu-fulun ne'ebé estudante Dili Institute of Technology (DIT) redezeña husi materiál-prima ne'ebé uzadu ona.

Mákina ne'e prodús no direitu autorál husi estudante DIT no sira sei distribui ba merkadu, nomós oferese ba MAEKOM atu uza fasilidade ne'e ba hakiak na'in sira hodi sai modelu ba "indústria uma-kain".

MAEKOM sei servisu hamutuk ho DIT atu aumenta volume produsaun mákina ne'e hodi tulun Agrikultór sira seluk ne'ebé sai hakiak na'in.

MAEKOM agradese ba estudante no Reitoria DIT ne'ebé kriativu no inovativu tebes hodi dezenvolve mákina fokit manu-fulun ne'e.

Ita-nia servisu hamutuk sei kontribui ba ekonomia nasaun no povu!

Imprimi