MAEKOM Aprezenta Modelu Investimentu Integradu iha Setor Produtivu

MAEKOM Aprezenta Modelu Investimentu Integradu iha Setor Produtivu

Hare nain: 631

Reitór Universidade de Dili (UNDIL), José Agostinho Belo, S.H., MM konvida MAEKOM atu aprezenta modelu investimentu iha setór produtivu integradu ba estrutura Reitoria UNDIL ne'ebé MAEKOM implementa ona iha territóriu tomak. Reuniaun ne'e hala'o iha Salaun Enkontru Reitoria UNDIL, Mascarenhas, Dili, loron Tersa-feira, 14 Jullu.

Reitór UNDIL hateten sira interese tebes atu dezenvolve Nota Entendimentu ida entre UNDIL no MAEKOM atu parte-rua bele dezenvolve mútuu konseitu investimentu iha setór produtivu integradu ida hodi kontribui ba ekonomia povu no nasaun, nomós kontribuisaun ba investimentu ne'ebé instituisaun halo ho MAEKOM sei sai fontes ida ba sustentabilidade finanseira hodi garante ezisténsia UNDIL iha futuru.

Parte-rua forma ona ekipa atu elabora Nota Entendimentu hodi hahú kooperasaun iha investimentu setór produtivu integradu. UNDIL no MAEKOM mós sei hala'o estudu ba fatin investimentu iha tempu badak.

Mai ita hamutuk hadi'ak ekonomia povu no nasaun liuhusi investimentu iha setór produtivu!

Foto Krédita: UNDIL

Imprimi